Patienter med cancer i huvud- och halsområdet uppvisar en stor känslighet för behandlings-komplikationer till följd av genomgången strålbehandling. Kvarvarande infektionshärdar i käkarna, inför strålbehandling mot huvudet och halsen, innebär stora risker för benröta (osteoradionekros) och frakturer i ansiktsskelettet.

Dock har behandling av dessa infektioner också visat sig utgöra risk för benröta om de utförs för nära inpå strålbehandlingen.
I synnerhet vid kirurgiska ingrepp i benvävnad. I samarbete mellan tandvård och sjukvård utförs rutinmässig tandunder-sökning och nödvändig infektionssanering innan strålstart mot huvud-hals området. Tandbehandlingen grundas på klinisk undersökning och röntgen. Det är viktigt att kirurgisk tand-behandling utförs så tidigt att läkning hinner ske innan strålbehandlingens start, men utan att fördenskull försena strålstart. Studien avser utreda lämplig omfattning av tandbehandling samt om tandstatus kan fungera som indikator för risk-profilering och beslut om lämpliga uppföljningstider. Projektet avser analysera ett relativt stort patientmaterial och förväntas ha stor klinisk betydelse för hela patientgruppen som behandlas med strålbehandling mot huvud och hals, men även för andra patientgrupper i behov av förberedande tandbehandling såsom inför organtransplantation och läkemedelsbehandling som hämmar immunförsvaret. Ett stort patientmaterial från en nationell databas, Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) samkörs med journalgranskning av förekomsten av tandinfektioner och/eller tandbehandlingar nära inpå strålbehandling. SweHNCR är, som material betraktat, unikt i sin storlek och struktur och har inte tidigare använts för att analysera sambandet mellan tandinfektioner/tandbehandlingar och komplikationer till strålbehandling. Resultatet av studien förväntas därför kunna användas på hela patientgruppen som behandlas för Huvud- och halscancer med strålbehandling.

Forskarteamet vill tacka Lions Forskningsfond Skåne för det generösa bidraget
som möjliggör genomförandet av studien.

Martin Bengtsson, Käkkirurg, Med Dr. och
verksam inom huvud- och halsonkologi

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This