Lions Forskningsfond Skånes inriktning

Fondens inriktning är att stödja klinisk patientnära forskning inom
Skånes vårdinrättningar och att varje år dela ut alla insamlade medel.

En fond som värnar om både yngre och äldre 

Lions Forskningsfond Skåne är en ung fond för medicinsk forskning, bildad 2011, med prioritet på studier rörande Barn/Ungdom och Äldre.

Detta betyder att Ditt bidrag kan komma Dig och Dina närstående till nytta!

Definition

Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas
på patienter inom en snar framtid. Den omfattar studier på patienter, försökspersoner
eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller vävnad).
Forskningen ska ha en hög grad av patientnytta, d v s leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa
samt optimering av samhällets gemensamma resurser.

(Dag Lundberg, professor emeritus, ordförande i Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne.)

 Alla årets inkomna bidrag går direkt till forskning

Fondens mål är att årligen dela ut forskningsanslag på minst 1 miljon kronor.
Lions Forskningsfond Skåne
har, eftersom allt arbete sker helt ideellt, väldigt
låga omkostnader. Senaste 5 åren ett genomsnitt på 4 %.

Forskning på olika nivåer
Framgångsrik forskning ger framgångsrik vård
– därför är det viktigt att forskning bedrivs på olika nivåer

Dag Lundberg
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This