Jag vill rikta ett stort tack till Lions Forskningsfond Skåne som bidragit till att vi kunnat visa på möjligheten att genom vård i hemmet normalisera vardagslivet och öka hälsa hos familjer med ett barn som är sjukt också när barnet är i livets slutskede.

Det är ofta svårt att få anslag i början av en forskningsstudie då det ännu inte går att visa några resultat. Jag är därför tacksam över att forskningsfonden såg att studierna som kom att utgöra min doktorsavhandling skulle ge viktig kunskap för vård av allvarligt sjuka barn och vågade ge anslag tidigt i processen. Med hjälp av anslaget från Lions Forskningsfond Skåne kunde jag bland annat sända frankerade svarskuvert till deltagande familjer och åka hem till familjer för att genomföra intervjuer där hela familjen kunde delta. Jag kunde också få arbetstid att sammanfatta studierna i vetenskapliga artiklar och publicera dem tillgängligt utan avgift för läsaren så att resultaten når ut till de som skall omsätta dem till klinisk verklighet inom sjukvården!

Era insamlade kronor gör skillnad!

Läs avhandlingen i Lunds Universitets forskningsportal. Klicka här!

 

Charlotte Castor

Barnsjuksköterska, Med dr

Institutionen för hälsovetenskaper,

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

Lund 200424

Fysiologiska metoder att minska infektionskomplikationer vid prostatabiopsi

Vi arbetar med ett nytt instrument för att göra prostatacancerdiagnostik säkrare. För att diagnostisera prostatacancer behövs ett vävnadsprov, en biopsi. Detta erhålls i regel genom provtagning genom ändtarmen med en biopsinål. Nålen för med sig bakterier in i kroppen vilket ger risk för allvarlig infektion (sepsis) och därför får patienten alltid antibiotikaskydd.
Med stigande antibiotikaresistens ser vi tyvärr en brant ökning av risken för infektion och mycket forskning görs med fokus på antibiotika. Vi angriper problemet på ett nytt sätt – vi tar fram en helt ny typ av nål som vi visat minskar mängden bakterier som kommer in i kroppen med 97%. Vi har stora förhoppningar om att detta ska minska risken för infektion och möjliggöra säkrare cancerdiagnostik. 

 

Andreas Forsvall

Specialistläkare i kirurgi och urologi med fokus på prostatacancer  

Projektrapport Lions forskningsfond 2016 – Peter Siesjö/Anna Darabi

Vår forskning är bland annat inriktad mot att utveckla bra modellsystem som representerar olika typer av barnhjärntumörer, eftersom det idag är stor efterfrågan på sådana modeller. Dessa modeller kan användas för att besvara hur tumörer svarar på nya cancerbehandlingar, hur nuvarande behandling fungerar i samklang med nya behandlingar, samt ge detaljerade kunskaper om specifika interaktioner mellan tumör och kringliggande celler så som olika immunceller. De flesta tumörer, inklusive barnhjärntumörer, innehåller i varierande utsträckning inte bara tumörceller, utan även olika typer av immunceller och andra stromaceller. Dessa celler samverkar via gemensam signalering med tumörceller och inducerar bland annat inflammation och immunsuppression i tumören, både lokalt men även systemiskt. Immunsuppression hämmar både befintlig anti-tumoral reaktivitet, samt utgör ett stort hinder för immunterapi.

I våra modeller undersöker vi bland annat hur olika läkemedel modulerar inflammatoriska faktorer. I vårt forskarteam ingår både forskare och neurokirurger, vilket innebär att vi har en unik sammansättning av kompetenser.

 Med hjälp av medel från Lions forskningsfond har vi kunnat använda oss av en proteinplattform där man ur en mycket liten mängd prov kan analysera ett stort antal proteiner samtidigt. Detta är av stor vikt då vi använder oss av ett mycket unikt material från barn med hjärntumörer. I arbetet har vi har totalt undersökt ett femtiotal blodprover från barn som drabbats av olika hjärntumörtyper, och hittat intressanta skillnader i immunprofiler. Baserat på fyra faktorer går det att separera patienterna i två olika grupper, och vi har även hittat enstaka patienter som verkar ha en kraftig pågående aktivering av immunförsvaret. Vi tror att dessa skillnader reflekterar olika stadier i samspelet mellan tumör och immunförsvar, och vi kommer att göra ytterligare undersökningar framöver för att bekräfta våra idéer. Vi har även kunnat påbörja en studie där vill vi karakterisera interaktioner mellan immunceller och pediatriska hjärntumörceller och på vilket sätt olika droger kan påverka denna interaktion. Vi hoppas att våra studier kommer att bidra till utveckling och implementering av immunterapi mot hjärntumörer hos barn.

Peter Siesjö 
Docent Neurokirurgi, SUS Lund

Anna Darabi
Professor Neurokirurgi, SUS Lund

 

Förbättrad sepsisdiagnostik för cancerpatienter

Sepsis är ett komplext och livshotande tillstånd som uppstår då kroppens eget immunsvar på en infektion orsakar skada på kroppen.

Trots att sepsis är vanligt och leder till hög dödlighet är det är svårt att förutspå vilka patienter som utvecklar sepsis.

Sepsis är särskilt vanligt vid cancerbehandling då denna behandling påverkar immunsystemet, samtidigt är dessa patienter särskilt svåra att diagnosticera varför vi vill identifiera sk biomarkörer i blodprov som kan förutspå sepsis i denna grupp.

Preliminära resultat

För att hitta biomarkörer i blodprov har vi under perioden 2017-06-01-2019-06-01 samlat in blodprover från 86 patienter med cancerbehandling som påverkat immunsystemet och som misstänks ha en akut infektion. Patienterna har alla gett samtycke till att blodprov och journaluppgifter används. Journaluppgifterna används för att avgöra om patienten utvecklade sepsis i samband med provtagningstillfället.

Proverna har analyserats med hjälp av avancerad masspektrometri, så att protein-sammansättningen i provet mäts.

Lions forskningsanslag har använts för att möjliggöra akut omhändertagande och preparation av prover. Detta har varit avgörande för studiens genomförande då dessa patienter vårdas och söker vård inom olika delar av sjukvården och proverna måste hanteras akut med centrifugering och frysning inom 1 timme för att inte riskera att ge falska resultat.

Det återstår nu att med hjälp av den insamlade datan hitta biomarkörer som stiger eller sjunker innan sepsis utvecklas. Det är ett omfattande arbete då mängder av biomarkörer är analyserade, ofta i flera prover från olika tidpunkter från en patient

Förbättrad sepsisdiagnostik har stor klinisk nytta för att urskilja vilka patienter som behöver snabb handläggning, då behandling av sepsis är mest effektiv tidigt i förloppet.

Även de patienter som inte visar sig ha risk för sepsis skulle vara betjänta av förbättrad diagnostik då det skulle kunna minska sjukhusvård och påverkan på planerad cancerbehandling. Det kan även leda till en minskad antibiotikaförbrukning vilket minskar resistensutvecklingen.

Adam Linder  

Infektionsspecialist

SUS Lund

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This