Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende

– utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp

Läkemedelsbehandling bidrar till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Trots nyttan finns också risk för läkemedelsrelaterade skador som orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas och stora kostnader för samhället. Ett sätt att identifiera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem är arbete med läkemedelsgenomgångar. Metoden innebär systematisk utvärdering och optimering av en individs läkemedelsbehandling.

Sedan tidigare finns framförallt studier på tvärprofessionella, fördjupade läkemedelsgenomgångar för patienter på äldreboenden. För dessa patienter har metoden blivit ett väletablerat arbetssätt. När det gäller läkemedelsgenomgångar för patienter i eget boende finns däremot inte mycket studerat.

Fler multisjuka och äldre individer med omfattande läkemedelsbehandling bor kvar hemma längre. Många sköter sina läkemedel själva. Det finns anledning att tro att även denna patientgrupp har behov och nytta av läkemedelsgenomgång.

Syftet med projektet är att kartlägga och värdera behov och utfall av läkemedelsgenomgång för patienter i eget boende i primärvården i Skåne. Intentionen är att kunna utöka möjligheten till läkemedelsgenomgång för målgruppen.

Läkare och sjuksköterskor på offentliga vårdcentraler i södra Skåne identifierar patienter där behov anses finnas av läkemedelsgenomgång och skickar underlag till farmaceut som påbörjar läkemedelsgenomgång. Avstämning sker sedan mellan farmaceut och ansvarig läkare för vidare åtgärder.

Insamlad data analyseras avseende patientkaraktäristika, typer av läkemedelsrelaterade problem samt inblandade läkemedelsgrupper. Bedömning sker även gällande klinisk relevans av föreslagna åtgärder från farmaceut och acceptans/genomförande av förslagen. Dessutom utvärderas själva arbetsmodellen genom enkät och gruppintervjuer.

Målet vid en läkemedelsgenomgång är ökad säkerhet och kvalitet i behandlingen och att så att optimera för bästa möjliga välmående. På så vis minskas framför allt lidande men också sjukvårdskostnader pga färre läkemedelsrelaterade sjukvårdsbesök vilket i sin tur leder till bättre utnyttjade resurser för patienterna.

Forskningsmedel från Lions Forskningsfond Skåne innebär bättre förutsättningar för forskargruppen att genomföra planerat forskningsprojekt vid sidan av kliniskt arbete. Med mer kunskap baserat på data inhämtad från ingående studier kan vi möjliggöra att läkemedelsgenomgångar kommer en ny målgrupp till del i större utsträckning. Denna patientgrupp är extra sårbar i jämförelse med sjukhemspatienter, då ingen sjukvårdspersonal regelbundet följer deras mående och exempelvis identifierar misstänkta biverkningar.

Katarina Wickman,  Annika Dobszai, Enhet Läkemedel, Skånes Universitetssjukvård

Cecilia Lenander, Sara Modig, Område Läkemedel, Region Skåne och avd. för allmänmedicin, Lunds universitet

Österlenprojektet – palliativ vård utan gränser

Visionen med Österlenprojektet är att tillgodose en god vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Vi ska som en baslinje-undersökning genomföra en granskning av journaler från 100-200 avlidna patienter i Simrishamns kommun för att ta reda på hur den palliativa vården ser ut de sista sex månaderna i livet för medborgarna. Vi vill titta på ålder, kön, antal kroniska sjukdomar, socialt nätverk, uppgifter om dödsögonblicket (plats och ansvariga vårdgivare), vårdkontakter/vårdflöde sista sex månaderna i livet, data från palliativregistret om sista veckan, läkemedelshistorik, dokumenterade medicinska vårdplaner, uppgifter om informerande samtal med patient och närstående kring deras önskemål och prioriteringar dokumenterade.

 I syfte att förbättra vården vill vi genomföra en utbildningssatsning kopplat till ett beslutsstöd utvecklat från Palliativt Utvecklingscentrum i Lund för att identifiera patienter med palliativa vårdbehov och tillhandahålla evidensbaserad god vård. Beslutsstödet kommer att införas som en del i Region Skånes nya journalsystem men för att kunna användas på ett optimalt sätt krävs en utbildningsinsats som inte enbart handlar om själva vården utan framförallt om att tillgodogöra sig ett palliativt förhållningssätt med en helhetssyn på människan och dennes behov och att förstå när livets slut närmar sig. Vi kommer att utveckla ett innovativt IT-baserat pedagogiskt hjälpmedel för att all personal ska kunna få tillgång till denna kunskap, s k e-learning.

Förväntade effekter och resultat:

Arbetet i de två delprojekten kommer till viss del att bedrivas parallellt. Journalgranskningen initieras omgående och arbetet med e-learning påbörjas likaså vid projektstart. Vi bedömer
att båda projekten kan genomföras under 1-1,5 år.

Projektens karaktär gör att det mycket snabbt kan få spridningseffekter lokalt men också regionalt och nationellt.

Vi tackar Lions Forskningsfond Skåne:

Med avstamp i anslaget från Lions Forskningsfond Skåne som vi erhöll 2017 har Österlenprojektet kommit igång bra. Vi har därefter kunnat ansöka om och beviljats medel från andra anslagsgivare för det projekt som vi nu benämner

”Palliativ vård utan gränser –
en gemensam vision för en bättre, tryggare och ett mer medkännande slut på livet”.

Med vårt nya bidrag från Lions Forskningsfond Skåne i år kan vi nu ytterligare kartlägga
hur den palliativa vården ser ut i Simrishamn och utveckla ett nytt kompetensstöd för vårdpersonalen.

Projektansvarig är Carl-Johan Fürst, Professor, Palliativt Utvecklingscentrum Lund

Brukarstyrd inläggning för ungdomar med självskadebeteende och risk för suicid

En kvalitativ studie för att optimera och standardisera interventionen.

Självskadebeteende och suicidförsök är vanliga symtom hos ungdomar som mår psykiskt dåligt och en av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar. Mer än 3 av 4 ungdomar som har kontakt med psykiatrin i Sverige har skadat sig själva de senaste 6 månaderna. Trots att problemet är vanligt och allvarligt saknas fortfarande rekommendationer för hur vården bäst ska hjälpa personer med återkommande självskadande och suicidalt beteende när de mår så dåligt att de riskerar att ta sina liv. Tidigare har det varit vanligt att man tvångsvårdat dessa ungdomar och vakat över dem dag och natt. Nu vet vi att den typen av vård riskerar att försämra självskadebeteendet långsiktigt och man försöker därför undvika tvångsvård och övervakning i mesta möjliga mån. Samtidigt vill vi skydda ungdomarna från att skada sig själva och ta sina liv.

Brukarstyrd inläggning (BI) har utvecklats som en lovande krisintervention för vuxna med självskadebeteende och risk för suicid. BI skiljer sig från vanliga inläggningar genom sitt fokus på att förebygga kriser och självskador. Med BI får individen genom ett kontrakt med den psykiatriska avdelningen tillgång till tidsbegränsade, strukturerade egeninläggningar. Målet är att erbjuda en trygg frizon med tillgång till kompetent personal, där individen ändå får behålla sitt självbestämmande och sin autonomi.

BI har preliminärt anpassats för ungdomar och implementerats i barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne där 24 individer nu har tillgång till metoden. Det övergripande målet med den aktuella studien är att undersöka hur BI fungerar för att kunna anpassa och standardisera metoden fullt ut för ungdomar. Vi vill också undersöka vilka delar av metoden som upplevs som effektiva och inom vilka områden de största effekterna verkar finnas av att få tillgång till metoden.

För att undersöka detta kommer vi att intervjua ungdomar som har möjlighet att använda metoden, deras närstående (tex föräldrar) och personal, dels de som arbetar på avdelningen som erbjuder BI men också de som är kontaktpersoner i öppenvården som känner ungdomarna under lång tid. Intervjuerna kommer att skrivas ut och analyseras av två oberoende forskare som letar efter gemensamma erfarenheter för att svara på forskningsfrågorna.

Sökande med forskargrupp önskar rikta ett stort tack till Lions Forskningsfond Skåne då anslaget gör att denna studie kan initieras och datainsamling påbörjas. Målet med studien är att kunna bidra till rekommendationer för hur ungdomar med självskadebeteende ska kunna hjälpas på ett effektivt och säkert sätt när suicidrisken är hög.

Westling, Landgren & Eberhard
Juni 2020 

Ansvarig för projektet är Sofie Westling, Överläkare, Psykiatri och Habilitering, Lund

Vilken betydelse har den orala hälsan för utvecklingen av komplikationer efter strålningsterapi mot huvud- och halsregionen?

Patienter med cancer i huvud- och halsområdet uppvisar en stor känslighet för behandlings-komplikationer till följd av genomgången strålbehandling. Kvarvarande infektionshärdar i käkarna, inför strålbehandling mot huvudet och halsen, innebär stora risker för benröta (osteoradionekros) och frakturer i ansiktsskelettet.

Dock har behandling av dessa infektioner också visat sig utgöra risk för benröta om de utförs för nära inpå strålbehandlingen.
I synnerhet vid kirurgiska ingrepp i benvävnad. I samarbete mellan tandvård och sjukvård utförs rutinmässig tandunder-sökning och nödvändig infektionssanering innan strålstart mot huvud-hals området. Tandbehandlingen grundas på klinisk undersökning och röntgen. Det är viktigt att kirurgisk tand-behandling utförs så tidigt att läkning hinner ske innan strålbehandlingens start, men utan att fördenskull försena strålstart. Studien avser utreda lämplig omfattning av tandbehandling samt om tandstatus kan fungera som indikator för risk-profilering och beslut om lämpliga uppföljningstider. Projektet avser analysera ett relativt stort patientmaterial och förväntas ha stor klinisk betydelse för hela patientgruppen som behandlas med strålbehandling mot huvud och hals, men även för andra patientgrupper i behov av förberedande tandbehandling såsom inför organtransplantation och läkemedelsbehandling som hämmar immunförsvaret. Ett stort patientmaterial från en nationell databas, Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) samkörs med journalgranskning av förekomsten av tandinfektioner och/eller tandbehandlingar nära inpå strålbehandling. SweHNCR är, som material betraktat, unikt i sin storlek och struktur och har inte tidigare använts för att analysera sambandet mellan tandinfektioner/tandbehandlingar och komplikationer till strålbehandling. Resultatet av studien förväntas därför kunna användas på hela patientgruppen som behandlas för Huvud- och halscancer med strålbehandling.

Forskarteamet vill tacka Lions Forskningsfond Skåne för det generösa bidraget
som möjliggör genomförandet av studien.

Martin Bengtsson, Käkkirurg, Med Dr. och
verksam inom huvud- och halsonkologi

Fysioterapi för spädbarn med akut luftvägsinfektion

Bakgrund:
Akuta andningssvårigheter på grund av virusinfektion är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggningar hos barn under 1 år. Barn med akuta luftvägsinfektioner har ofta ett ansträngt andningsarbete med mycket slem, orkar inte att äta själva och riskerar att få andningssvikt. I Sverige behandlas dessa barn ofta med fysioterapi enligt riktlinjer för behandling av cystisk fibros, dock utan att detta är vetenskapligt utvärderat.

Målsättning:
Den övergripande målsättningen med projektet är att undersöka om fysioterapi och lägesändringar underlättar situationen för spädbarn som vårdas inneliggande på grund av akuta luftvägsinfektioner. Vi vill också undersöka om inläggningar på barn- intensivvårdsavdelningen kan förebyggas samt om det föreligger några skillnader i effekt mellan fysioterapi och lägesändringar som genomförs av vårdpersonal.

Arbetsplan:
Projektet är en randomiserad, kontrollerad studie där spädbarn som läggs in på sjukhus med akuta luftvägsinfektioner av exempelvis RS-virus ingår. Barnen ska vara födda i normal tid och utan kroniska hjärt- eller lungsjukdomar.
Barnen lottas till en av tre grupper: 1. Kontrollgrupp som enbart behandlas med sedvanlig vård utan extra lägesändringar och rörelser. 2. Interventionsgrupp som får sedvanlig vård och ett tillägg av lägesändringar som utförs av vårdpersonal och föräldrar 3. Interventionsgrupp som får sedvanlig vård och ett tillägg av utökade rörelser av fysioterapeut och föräldrar.  Tilläggen syftar till att stimulera till fysisk aktivitet och djupandning.

Betydelse:
Barn med akuta luftvägsinfektioner har ofta ett ansträngt andningsarbete med uttröttade andningsmuskler, orkar inte äta själva och riskerar att få sviktande andningsförmåga. Detta kan kräva intensivvård eller annan högspecialiserad sjukvård med mycket insatser för barnet och stora kostnader för sjukvården. Mer kunskap om fysioterapi behövs för att kunna ge barnen den bästa behandlingen och skonsamt stöd under sjukhusvistelsen.

Bilderna ovan visar olika metoder att arbeta med lägesändringar och fysioterapi för barn med akuta luftvägsinfektioner.

Projektgrupp:
Sonja Andersson- Marforio
, leg fysioterapeut, doktorand
Eva Ekvall Hansson, leg fysioterapeut, docent, huvudhandledare
Annika Lundkvist Josenby, leg fysioterapeut, biträdande handledare
Christine Hansen, Överläkare, Med Dr, biträdande handledare.

Inflammatorisk depression

Depression är en folksjukdom där nuvarande behandlingsmöjligheter ofta är otillräckliga. Kostnaderna för samhället är höga och lidandet för patienter och anhöriga är påtagligt varför nya och mer specifika behandlingar behövs. Vår forskargrupp och andra har visat att deprimerade patienter, på gruppnivå, har högre nivåer av inflammatoriska ämnen i blod och ryggvätska. Det finns också studier som talar för att inflammation faktiskt kan orsaka depression och att det inte bara är ett bifynd. Två viktiga och för närvarande olösta frågor inom detta forskningsområde är:

  1. i) Vad är orsaken till den låggradiga inflammation som man kan se vid vissa typer av depression?
  2. ii) Kan man förbättra depressionssymptom om man minskar inflammationen med olika typer av behandlingar?

Alla deprimerade patienter uppvisar inte tecken på inflammation, och inflammation är heller inte specifikt för depression. Vår hypotes, som stärks av tidigare studier, är att det finns en undergrupp av depression som har en inflammatorisk komponent. Vi tror att det skulle kunna vara meningsfullt att identifiera denna typ av depression och behandla dessa patienter på ett specifikt sätt för att minska inflammationen och därigenom förbättra symptomen.

Vi driver nu två behandlingsstudier som båda syftar till att undersöka om ”inflammatorisk depression” kan behandlas på ett specifikt sätt med anti-inflammatoriska medel. I den första studien undersöker vi om tillägg av omega-3 fettsyror har antidepressiv effekt hos patienter med tecken på låggradig inflammation. I den andra studien testar vi om probiotika (kosttillskott med levande bakterier) kan vara effektivt vid “inflammatorisk depression”.

Vi hoppas att resultaten från våra studier ska göra så att man i framtiden kan erbjuda skräddarsydda behandlingar inom psykiatrin. Detta skulle vara ett genombrott i kliniken och hjälpa många drabbade och deras anhöriga.

Daniel Lindqvist

Medical Sciences, Psychiatry

Lund University

Behandling av karpaltunnelsyndrom

Handkirurgisektionen vid VO ortopedi, Skånes sjukhus nordost, har sedan många år bedrivit klinisk patientnära forskning om nervinklämning i handleden (karpaltunnelsyndrom). Forskningen har lett till flertal publikationer i ledande medicinska tidskrifter. Karpaltunnelsyndrom drabbar 4% av den vuxna befolkningen och är vanligare bland kvinnor. Det orsakar känselstörning, värk samt svaghet i händerna och därmed svårighet att utföra arbete och dagliga aktiviteter. De flesta som söker vård för karpaltunnelsyndrom behandlas idag med en stel handledsskena som de använder på natten under några veckor. Det saknas bra evidens om nyttan av denna behandling som är kostsam för vården och kan vara obekvämt för patienterna. Vårt pågående forskningsprojekt, en randomiserad klinisk prövning, syftar till att utvärdera nyttan med denna behandling för patienten med karpaltunnelsyndrom samt effektens varaktighet och optimala behandlingstid. Studien genomförs i samarbete med primärvården i nordöstra Skåne med målet att ha 116 studiedeltagare och vi hoppas att kunna presentera resultaten om två år. Eftersom denna behandling är den vanligaste över hela världen för patienter med karpaltunnelsyndrom förväntar vi att våra resultat kommer att ha stor betydelse för vården av denna stora patientgrupp inte bara i Sverige utan även internationellt.

Isam Atroshi

Hässleholms sjukhus

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This