Parkinsons sjukdom (PS) är en progressiv sjukdom som vi idag varken kan bota eller bromsa utan den kräver livslång behandling. Orsaken till PS är fortfarande okänd men man vet att det är en brist på dopaminproducerande celler i hjärnan som orsakar symtomen och man ser även en immunologisk aktivering i hjärnan i form av ökade nivåer av cytokiner (som har med vårt immunförsvar att göra). PS är en komplex sjukdom med symtom som skakningar, förlångsamning, stelhet och balanspåverkan, men även så kallade icke-motoriska symtom såsom depression, sömnstörningar, trötthet, smärta, förstoppning och viktnedgång.

Viktnedgång är ett problem som kan bidra till exempelvis fall, frakturer, nedsatt immunförsvar och sämre livskvalitet. För att förbättra omhändertagandet av personer med PS kartlade vi nutritionsstatus och ofrivillig viktförändring, både i förhållande till sjukdomsduration och över tid.

Mätning av handgreppsstyrka (HGS) på patient med Parkinsons sjukdom

Handgreppsstyrka (HGS)

Sammanfattningsvis fann vi att de personer som deltog i studien inte hade någon viktnedgång eller undervikt utan i stället hade en stabil vikt eller t.o.m. övervikt. Det vi däremot fann var en hög andel (ca 90 %) som hade risk för malnutrition (felnäring) samt en omfördelning av muskler till fett. Störningar i mag-tarmkanalens motilitet är framträdande symtom vid PS och vi fann samband mellan muskelmassa och funktionen i mag-tarmkanalen.

Våra fynd innebär en risk att normal- eller övervikt kan maskera en felnäring, där rekommendationer om att minska i vikt skulle kunna innebära ytterligare förlust av muskelmassa.

Eventuellt samband mellan immunaktivering och undervikt eller malnutrition vid PS har inte studerats. Den cytokinaktivering som föreligger skulle kunna påverka vikten via nedreglering av aptit eller via inflammatorisk aktivering, vilken ger ökad metabolism och ökad kaloriåtgång.

Om ett samband mellan nutrition och inflammation vid PS föreligger kan detta leda till att nya tänkbara behandlingsmöjligheter såsom immundämpande terapi, vilka relativt snabbt skulle kunna testas i kliniska studier.

I den aktuella studien, som bygger vidare på vår tidigare kohort följer vi upp såväl nutritionsstatus, neurologiskt status som inflammatoriska markörer i blod över 5 år. Genom att longitudinellt studera samband mellan viktnedgång och en rad motoriska och icke-motoriska symtom samt demografiska, farmakologiska och immunologiska aspekter kommer denna studie att kunna generera ny kunskap, med möjlighet att öka förståelsen för orsakssamband men även för att identifiera metoder att åtgärda viktförändring och felnäring.

Susanne Lindskov, Lhd, Klas Sjöberg, Phd, Peter Hagell, Phd, Albert Westergren, Phd, Cecilia Widén, Phd  

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This