Förekomsten av tungcancer ökar kraftigt sedan flera decennier, framför allt hos unga under 40 års ålder, mer hos kvinnor jämfört med män, trots att de vanliga riskfaktorerna saknas. Forskningsprojektet har som mål att undersöka alternativa riskfaktorer för att om möjligt kunna screena för och förebygga uppkomst av tungcancer.

Tungcancer ökar hos yngre individer. Behandlingen består i operation och/eller strålbehandling och cellgifter och ger ofta en bestående försämrad funktion i tungan, med nedsatt möjligheten att artikulera och svälja normalt.

Dessutom blir det ofta en kosmetisk påverkan i ansikte och på hals vilket kan upplevas besvärande eftersom det i allmänhet inte går att dölja med kläder.

Orsaken till ökningen av insjuknande i tungcancer är oklar. Kända riskfaktorer som högrisk–HPV (humant papillomvirus), rökning och alkohol verkar inte ligga bakom. Alternativa riskfaktorer behöver kartläggas om det skall bli möjligt att undvika dessa för att kunna förebygga tungcancer.

En känd bakomliggande orsak till cancer är förändringar i arvsmassan. Man vet att uppkomsten av sådana förändringar(kromosomala avvikelser) ökar bl.a. med stigande ålder hos modern. I Sverige har genomsnittsåldern för förstföderskor ökat med 20% under en mätperiod på 35 år. Även vissa ärftliga tillstånd/sjukdomar kan medföra ökad risk för cancer i munhålan.

Det aktuella projektet avser undersöka en rad faktorer såsom moderns ålder, moderns rökvanor, graviditetslängd, barnets vikt, placering i syskonskaran osv samt förekomst av cancer hos nära släktingar, för att bekräfta eller avskriva en rad möjliga riskfaktorer. Detta kommer att undersökas via en registerstudie med utdrag från Socialstyrelsens medicinska födelseregister, Cancerregistret samt Befolkningsregistret.

Några studier har visat en bättre överlevnad hos unga patienter med tungcancer, medan andra fått motsatt resultat. För att om möjligt bringa klarhet i vad dessa skillnader mellan åldersgrupperna beror på kommer en del av projektet att kartlägga om skillnad i tumörstadium (hur utbredd och spridd i kroppen cancern är) vid diagnostillfället, skillnad i behandling eller skillnad i tiden det tar från utredningsstart till behandling kan förklara de motstridiga resultaten. Detta är tidigare inte studerat överhuvudtaget. Data kommer att hämtas ur Svenskt Kvalitetsregister för Huvud-Halscancer.

Bild 1, Foto: Pharmguse.net

Bild 2 Bildtext: Foto: Jamanetwork.org

Kristina Rumpunen, överläkare, ÖNH-kliniken Centralsjukhuset i Kristianstad och
Johan Wennerberg, överläkare, professor, ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset, Lund

Mer info via e-post till: Kristina Rumpunen

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This