Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende

– utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp

Läkemedelsbehandling bidrar till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Trots nyttan finns också risk för läkemedelsrelaterade skador som orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas och stora kostnader för samhället. Ett sätt att identifiera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem är arbete med läkemedelsgenomgångar. Metoden innebär systematisk utvärdering och optimering av en individs läkemedelsbehandling.

Sedan tidigare finns framförallt studier på tvärprofessionella, fördjupade läkemedelsgenomgångar för patienter på äldreboenden. För dessa patienter har metoden blivit ett väletablerat arbetssätt. När det gäller läkemedelsgenomgångar för patienter i eget boende finns däremot inte mycket studerat.

Fler multisjuka och äldre individer med omfattande läkemedelsbehandling bor kvar hemma längre. Många sköter sina läkemedel själva. Det finns anledning att tro att även denna patientgrupp har behov och nytta av läkemedelsgenomgång.

Syftet med projektet är att kartlägga och värdera behov och utfall av läkemedelsgenomgång för patienter i eget boende i primärvården i Skåne. Intentionen är att kunna utöka möjligheten till läkemedelsgenomgång för målgruppen.

Läkare och sjuksköterskor på offentliga vårdcentraler i södra Skåne identifierar patienter där behov anses finnas av läkemedelsgenomgång och skickar underlag till farmaceut som påbörjar läkemedelsgenomgång. Avstämning sker sedan mellan farmaceut och ansvarig läkare för vidare åtgärder.

Insamlad data analyseras avseende patientkaraktäristika, typer av läkemedelsrelaterade problem samt inblandade läkemedelsgrupper. Bedömning sker även gällande klinisk relevans av föreslagna åtgärder från farmaceut och acceptans/genomförande av förslagen. Dessutom utvärderas själva arbetsmodellen genom enkät och gruppintervjuer.

Målet vid en läkemedelsgenomgång är ökad säkerhet och kvalitet i behandlingen och att så att optimera för bästa möjliga välmående. På så vis minskas framför allt lidande men också sjukvårdskostnader pga färre läkemedelsrelaterade sjukvårdsbesök vilket i sin tur leder till bättre utnyttjade resurser för patienterna. 

Forskningsmedel från Lions Forskningsfond Skåne innebär bättre förutsättningar för forskargruppen att genomföra planerat forskningsprojekt vid sidan av kliniskt arbete. Med mer kunskap baserat på data inhämtad från ingående studier kan vi möjliggöra att läkemedelsgenomgångar kommer en ny målgrupp till del i större utsträckning. Denna patientgrupp är extra sårbar i jämförelse med sjukhemspatienter, då ingen sjukvårdspersonal regelbundet följer deras mående och exempelvis identifierar misstänkta biverkningar.

Katarina Wickman,  Annika Dobszai, Enhet Läkemedel, Skånes Universitetssjukvård

Cecilia Lenander, Sara Modig, Område Läkemedel, Region Skåne och avd. för allmänmedicin, Lunds universitet

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This