Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Målet med projektet, som riktar sig till verksamhetsledningarna för landets vårdcentraler, är att minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel. Metoden är självvärdering och tvärprofessionell granskning.

Sara Modig, Specialistläkare i allmänmedicin, med.dr.
sara.modig@med.lu.se

Bakgrund
Det finns ett betydande utrymme för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten inom området läkemedelsbehandling för äldre. Läkemedelsrelaterade problem kan leda till lidande för patienten, tex i form av utebliven behandlingseffekt eller som biverkningar, men leder också till betydande kostnader för samhället, främst genom ökad vårdkonsumtion. Upp emot en tredjedel av akuta sjukhusinläggningar bland äldre kan vara orsakade av läkemedelsrelaterade problem. Primärvården är central när det gäller äldres läkemedelsbehandling. En stor andel av läkemedelsförskrivningen och –uppföljningen sker där.

Metod
Projektet ”Säker Läkemedelsanvändning i Primärvård” har genomförts i två försöksomgångar i samarbete mellan sex yrkesorganisationer, Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt tre landsting, bl.a. Region Skåne. Målet med projektet, som riktar sig till verksamhetsledningarna för landets vårdcentraler, är att minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem och fokus ligger på patientens användning av läkemedel.

Metoden består av självvärdering, extern granskning samt genomförande och uppföljning av åtgärder.

Först granskar verksamheten sina arbetssätt och rutiner och hur man säkerställer efterlevnaden till dessa med hjälp av ett självvärderingsinstrument. Instrumentet berör rutiner kring bl.a. korrekt information om patientens läkemedelsanvändning (vilka läkemedel patienten faktiskt använder), välmotiverad och väl uppföljd läkemedelsbehandling, läkemedelsgenomgångar samt samarbete med specialistvård, kommunal sjukvård och apotek.

Därefter får enheten stöd av ett granskningsteam (distriktsläkare, sjuksköterska och apotekare) för diskussion om förbättringsåtgärder. Teamet analyserar svaren från självvärderingen och gör platsbesök innan en överenskommelse ingås om lämpliga och avgränsbara förbättringsåtgärder. Dessa följs upp efter ett halvår.

Försöksomgång 2 avslutades i december 2016 och utvärderingen sker i syfte att undersöka om metoden är tillräckligt effektiv för att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre patienter, samt om det är genomförbart att införa metoden på bred front. Metoden har i denna omgång prövats som en del i landstingens strategier för säker läkemedelsanvändning och verksamhetsstöd till primärvården.

Preliminära resultat

  • Ett uppenbart förbättringsområde var att få bättre grepp om patienternas faktiska läkemedelsanvändning. Åtgärderna som ingicks handlade framför allt om att ständigt hålla patientens läkemedelslista i journalen aktuell samt att genomföra så kallad läkemedelsavstämning.
  • Bland åtgärderna som syftade till att öka säkerheten i läkarens val av läkemedelsbehandling till patienten, belystes vikten av utbildning samt diskussion mellan kollegor. Även ökad omfattning av och kvalitet i läkemedelsgenomgångar poängterades.
  • Att ge varje patient möjlighet att kunna sköta sin läkemedelsbehandling betonades. Åtgärderna handlade t.ex. om att införa rutiner för att behandlingsorsak anges på varje recept.
  • Vikten av att följa upp misstag/avvikelser rörande läkemedelsanvändning samt att följa upp resultat (t ex förskrivningsdata) belystes.

Vissa läkemedel klassas som potentiellt olämpliga till äldre pga sin höga biverkningsrisk. Statistik över mängden som förskrivs av dessa läkemedel kommer att följas upp och jämföras mellan deltagande enheter och landstingen i övrigt.

Upplevelserna av projektet hos medverkande verksamhetsledningar och granskare följs upp med enkäter och i inledande analys ses att modellen har varit uppskattad, om än tidskrävande. Det man investerar i tid på förbättring, får man tillbaka med råge i andra ändan. Arbete med läkemedelssäkerhet är emellertid ingen engångsinsats, utan kräver ständigt underhåll.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This