Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe)

Celiaki (glutenintolerans) är en kronisk sjukdom som drabbar ca 3% av barn och ungdomar i Sverige. Vanliga symtom på celiaki är diarréer, magont, trötthet/nedstämdhet, viktnedgång, sämre näringsupptag och anemi. För att utveckla celiaki måste individen bära på gener som krävs för att utveckla sjukdomen samt äta livsmedel som innehåller gluten, ett protein som finns i vete, råg, och korn. Tidigare forskning har visat att den mängd gluten som konsumeras under de två första levnadsåren har stor påverkan på risken för celiaki hos barn med ärftlig risk.

Bakterieflorans sammansättning i tarmen kan påverka både tarmens barriäregenskaper och immunsystemets svar på olika kostkomponenter. En ofördelaktig sammansättning av tarmfloran kan aktivera delar av immunförsvaret som i sin tur kan leda till en kronisk inflammation. Probiotika (levande mikroorganismer) som när de intas i tillräckliga mängder har visat kunna ge en hälsoeffekt men det saknas studier på om probiotika givet till friska barn med ärftlig risk för celiaki förhindras från att utveckla livslång autoimmunitet mot gluten som leder till celiaki.

Det har länge sökts efter en säker, kostnadseffektiv och tolerabel metod för att förebygga celiaki hos barn. Hittills har ingen klinisk prövning med fokus på glutenintervention visat sig helt framgångsrik. Frågeställningarna i studien Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) är: kan en glutenfri kost under barnets tre första levnadsår minska risken för att utveckla celiaki jämfört med barn utan kostintervention men med ett dagligt probiotika eller placebotillskott. Dessutom testas om en daglig tillförsel av två probiotiska stammar kan dämpa en inflammatorisk reaktion mot gluten i tarmen.

Just nu deltar 150 barn i studien varav 39 barn har fyllt tre år och lämnat interventionsdelen av studien och följs med årliga uppföljningsbesök fram till sju års ålder. Om celiaki kan förhindras med tidiga specifika kostråd skulle det inte bara vara av betydelse för den enskilda individen som undviker att drabbas av en kronisk autoimmun sjukdom men även kostnadsvinster för samhället eftersom celiakipatienter kräver regelbundna sjukvårdskontakter livet ut.

Carin Andren-Aronsson

PhD 
Dietist
Barnkliniken, SUS Lund

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This