Lions Forskningsfond Skåne har fått en stordonation från en anonym givare. Donationen är på en (1) miljon. Donatorn har vid sitt val av mottagare uppmärksammat att Lions Forskningsfond Skåne har som syfte och mål att stödja den kliniska patientnära forskningen inom Skåne, med speciell prioritet på Barn och Ungdom samt Äldre. Lions Forskningsfond Skåne tackar den anonyme givaren för denna generösa donation, som kommer att utgöra ett mycket välbehövligt tillskott inom den kliniska forskningen.

Den kliniska patientnära forskningen går enkelt uttryckt ut på att behandlande läkare, som också forskar på deltid, utgår från symptomen på patienten. Därmed kommer forskningsresultaten patienten till fortast möjliga nytta. Denna typ av forskning är mycket underprioriterad av offentliga forskningsmedel. Resultaten kan därefter även utgöra underlag för den s k laboratorieforskningen som i sin tur bedrives under betydligt längre tid.

Statens offentliga utredningar, (SOU 2009:43), har som huvudrubrik, ”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården”. 

Lions Forskningsfond Skåne är en relativt ny och fristående insamlingsstiftelse inom Lionklubbarna i Distriktet, som omfattar huvuddelen av Skåne. Stiftelsens administration bedrivs helt ideellt genom styrelsen, d v s utan lön eller annat bidrag. Man har heller inga egentliga insamlingskostnader, i form marknadsföring och PR. Kostnader utöver ändamålskostnaderna är t ex för 90-konto, auktoriserat revisionsföretag, länsstyrelsens stiftelsetillsyn, kontorsmateriel och porto. Dessa kostnader ligger i storleksordningen på 5 % av insamlade medel, vilket kan variera i procent med hänsyn till hur mycket pengar som flyter in under ett verksamhetsår.

Intäkterna till Forskningsfonden kommer från Lionklubbarna i Distriktet och privata givare, Minnesbrev efter bortgångna och Gåvobrev i likhet med ovan nämnda. Även framtida Testamentsgåvor tas emot.

När utdelning av forskningsanslag och stipendier sker så har Forskningsfonden till sitt förfogande ett fristående Forskningsråd som består av tre professorer med långvarig erfarenhet inom forskningen. Forskningsrådet granskar, bedömer och ger förslag på mottagare av anslag och stipendier.

Forskningsfonden har också ett nära samarbete med Forskningsenheten vid Region Skåne.

Vid Lions Distriktsmöte i Sjöbo den 11 april 2015 kommer Lions Forskningsfond Skåne att dela ut forskningsanslag och stipendier till den kliniska forskningen på cirka, SEK 500.000.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This