Surgery and extreme prematurity: A controlled nation-wide Swedish cohort study of surgical disease and surgical procedures among extremely preterm children, from birth and until 12 years of age

Projektet har stöd av bla Lions Forskningsfond Skåne

Helena Arnadóttir (doktorand), David Ley (professor), Lars Hagander (docent)

Vår forskning handlar om barn som fötts före den 27:e graviditetsveckan – och om deras kirurgiska vårdbehov under spädbarnstiden och barndom. Studien är en del av en prospektiv kontrollerad kohortstudie, EXPRESS, som följer alla extremt för tidigt födda barn i Sverige 2004 till 2007 från födsel upp till 12 års ålder. Barnen jämförs med fullgångna barn, och utvärderas under uppväxten med hjälp av återbesök, enkäter, kliniska undersökningar och registerdata. EXPRESS-kohorten är ett nationelt multidisciplinärt samarbete, men de kirurgiska aspekterna har inte tidigare varit föremål för en samlad utvärdering. Målet med forskningen är att kartlägga kirurgiska sjukdomar, ingrepp och kirurgiska seneffekter hos extremt för tidigt födda barn, från första vårdtillfället till senare barndom, för att på så sätt ge vården kunskap och ökade möjligheter att förebygga och hjälpa.

Dr Helena Arnadottir och
Docent Lars Hagander

Barn och ungdomskirurgi SUS Lund
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This