Vård som ges enligt strukturerat omhändertagande av äldre (på engelska CGA, Comprehensive Geriatric Assessment) har många fördelar för den äldre patienten och studier utgående från sjukhus har visat goda resultat gällande livskvalitet och sjukvårdsbehov, men detta har inte vidare undersökts i kommunal hemsjukvård, dvs. den vård som bedrivs i den äldre patientens hem efter utskrivningen från sjukhuset.  Detta projekt syftar till att undersöka om ett CGA baserat arbetssätt kan införas i primärvård och kommunal hemsjukvård och vilka vinster detta kan innebära både för den enskilde patienten och för vården i stort.  

Det är viktigt att vården av multisjuka utgår från ett strukturerat arbetssätt även utanför sjukhusmiljön.

Det är viktigt att vården av multisjuka utgår från ett strukturerat arbetssätt även utanför sjukhusmiljön.

Allteftersom medellivslängden ökar, också behovet av strukturerat och evidensbaserat omhändertagande av de äldre. Andelen äldre äldre, dvs. de som är över 80 år gamla ökar och idag är andelen äldre äldre cirka 5 % men förväntas öka till en tiondel av befolkningen 2050.

Slutenvården har ansvar för patienter som ligger på sjukhus, ibland görs globala skattningar av patienterna under sjukhusvistelsen med plan kring vilken typ av omvårdnad och vård patienten behöver framöver. Efter utskrivningen övertar primärvården (regionalt finansierad) ansvaret tillsammans med kommunens (kommunalt finansierad) hemsjukvård. Det är sällan som den globala bedömningen från slutenvården kommer patienten till gagn efter utskrivningen och ett strukturerat multidisciplinärt omhändertagande saknas i de flesta fall.

Vård som ges enligt strukturerat omhändertagande av äldre ex CGA metodiken utgår från en global skattning av patienten och involverar flera olika yrkesgrupper (kurator, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast etc.) i omhändertagandet av patienten.

Genom att införa ett CGA baserat arbetssätt i primärvården i samarbete med kommunens hemsjukvård finns förutsättningar för en ökad livskvalitet och en mer hållbar hemsituation för de äldre. Tidigare studier visar god evidens för minskad vårdkonsumtion vid ett CGA baserat arbetssätt men studierna innefattar multidisciplinära team utgående från slutenvården. Eftersom primärvården tillsammans med kommunens hemsjukvård har ansvar för patienten i störst omfattning borde studierna förankras, upprepas och implementeras i den verklighet som faktiskt föreligger med de förutsättningar som råder.

Det finns inga studier gällande vård enligt CGA i primärvården, där omhändertagandet av äldre patienter sker i störst omfattning och där vinsten med ett strukturerat omhändertagande för den enskilde patienten i sin hemmiljö borde vara som störst.

Vår studie kommer att inventera möjligheterna att införa ett CGA baserat arbetssätt i kommunal hemsjukvård i samarbete med primärvården och därefter implementera detta och utvärdera resultaten utifrån funktionsnivå, självskattad hälsa, antal besök till akutmottagning samt sjukhusinläggningar.

 

Beata Borgström Bolmsjö, med. dr, specialist i allmänmedicin

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This