God vård i livets slutskede i Simrishamns kommun

Carl Johan Fürst, professor, överläkare. Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne

Inledning

Brister i vården i livets slutskede tydliggörs ofta genom närståendes berättelser och genom erfarenheter från anställda i vården på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunal vård och omsorg. Den övergripande målsättningen för projektet är att alla personer som bor i Simrishamns kommun, oberoende av ålder, kön, diagnos, etnicitet eller sexuell läggning ska erbjudas god och jämlik vård i livets slutskede oavsett vårdplats. God vård i livets slutskede ska kunna ges i patientens hem, i särskilda boenden och på sjukhus. Projektet är ett samarbete mellan Simrishamns kommun, den specialiserade palliativa vården i Ystad och Palliativt Utvecklingscentrum i Lund samt föreningen Hospice Österlen.

 

Syfte
För att kunna närma oss detta övergripande mål används Svenska palliativregistret som ett redskap för att mäta och få en uppfattning om vårdens kvalitet och kunna skatta förbättringar. Det specifika syftet är:

  1. Att alla vårdverksamheter med patienter och boende i livets slutskede inom Simrishamns kommun identifieras och använder Svenska Palliativregistret (100%)
  2. Att alla avlidna patienter (förväntade dödsfall) registreras i Svenska Palliativregistret (80%)
  3. Att alla närstående till avlidna (förväntade dödsfall) erbjuds att fylla i en närståendeenkät i Svenska Palliativregistret (70%)

Genomförande
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där målet är att samtliga förväntade dödsfall ska registreras utifrån ett antal kvalitetsparametrar (7). Exempel på kvalitetsparametrar under sista levnadsveckan är smärta, andnöd, rosslingar, illamående, ångest och trycksår. För den sista tiden i livet är informerande samtal med patient respektive närstående viktiga aspekter. Situationen för avlidna patienter under 2016 framgår av bild 1.  Flera vårdenheter inom Simrishamns kommun använder Svenska palliativregistret som ett redskap för att kvalitetssäkra vården i livets slutskede. Resultaten från registret används i hittills i varierande grad för att på ett systematiskt sätt uppmärksamma brister i vården och arbeta med att förbättra vården.

Kompetens i allmän palliativ vård ska finnas inom alla verksamheter som vårdar patienter i livets slutskede. Inom ramen för projektet kommer kompetensutveckling i olika former att ges.

En grundförutsättning för projektets genomförande är att det får en djup förankring hos samtliga relevanta huvudmän, organisationer, nyckelpersoner och allmänheten. Ett antal informationsmöten planeras också till allmänheten som ett led i att öka medvetenheten om god vård i livets slutskede.

Efter varje dödsfall kommer en av de närstående att erbjudas fylla i en enkät med frågor kring vården och den närståendes upplevelser. Efter sammanställning kommer resultaten att utgöra underlag för att förbättra vården samt utveckling av stöd till närstående.

Vi hoppas att det kan bli modellskapande eftersom det är ett samarbete mellan kommunen, Region Skåne och privata vårdgivare inom Simrishamns kommun. Det är också unikt med sitt syfte att ge ökad medvetenhet för alla kommuninvånare om vård i livets slutskede.

Bild 1. Spindeldiagram (www.palliativ.se), Simrishamns kommun, 2016. Bilden visar hur vårdpersonalen uppfattat olika aspekter av vården under sista levnadsveckan respektive sista tiden i livet (läkarinformation till patient och närstående). Grön färg indikerar i vilken grad önskvärt tillstånd vård har uppnåtts. Röd färg innebär potential för förbättringar.
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This