stipend1

Forskningsfondens ordförande, Karin Nord, överlämnar här den symboliska checken på 40.000:-

Forskaren inom barnmedicin (speciellt neonatologi), med dr, Marcus Larsson.

Såhär säger Marcus Larsson om sin forskning:

Mitt forskningsområde är den omogna lungan hos prematurfödda barn, framförallt rollen av ett skyddande ytskikt, så kallad surfaktant, vilket krävs för att barnet skall kunna andas. Omogna lungor är såväl ett akut som ett långsiktigt hälsoproblem för de drabbade barnen. Ökad insikt om lungytans sammansättning och de molekylära mekanismer som där verkar kan leda till nya behandlingsstrategier. Lungan är ett skört organ som är svårstuderat, då de millimeterstora lungblåsorna där gasutbytet mellan blod och luft sker ligger otillgängligt för direkt observation. Därför måste indirekta metoder användas. En ny optisk metod “GAS-MAS” vilken kan bestämma halten av fri gas i vävnad (t.ex. som ett mått på det nyfödda barnets lungfunktion) är en sådan metod vi för närvarande utvecklar i ett samarbete mellan institutionerna för atomfysik och neonatologi vid Lunds Universitet.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This