Förbättra balansen hos äldre personer med Virtual Reality.

Antalet äldre i Sveriges befolkning förväntas öka dramatiskt de kommande decennierna. Detta betyder att allt fler äldre, både friska och med olika typer av sjukdomar och funktionsnedsättningar, kommer att behöva bo hemma och sköta om sig själv och sitt boende. För att kunna bo kvar hemma behöver man kunna utföra vardagsaktiviteter och man behöver kunna utföra dem utan att falla. Vardagsmiljöer kan, ibland oväntat, ställa äldre personers stabilitet inför betydande utmaningar. Att kunna studera vilken typ av balansreaktioner som äldre personer använder vid utmanande aktiviteter är möjligt med Virtual Reality (VR).

Syftet med studien är att undersöka om man kan träna upp balansstrategier hos äldre personer, med hjälp av VR.

Äldre personers balansstrategier och adaptationsförmåga kommer att mätas i form av kroppssvaj på en kraftplatta, samt genom muskelaktivitet med elektromyografi. Som en kontrollgrupp kommer vi att undersöka hur yngre personer lär sig hantera en utmanande visuell VR miljö.

För att mäta hur och om balansreaktioner förändras vid upprepning, genomförs sammanlagt 5 tester och personerna vilar cirka 10 minuter mellan varje.

Projektet kommer ge värdefull kunskap kring vilka balansstrategier äldre personer använder i en virtuell miljö. Denna kunskap kommer att vara viktig vid planering av de komplexa interventioner som kommer att behövas i framtiden för att allt fler äldre ska kunna bo kvar hemma och klara sig själv, även med sjukdomar och funktionsnedsättningar.

 

Forskargruppen har genomfört ett stort antal studier avseende människans balanssystem och sensomotoriska funktioner, med särskilt fokus på kartläggning av åldersdegenerativa förändringar hos äldre personer. Forskargruppen har också i en studie undersökt hur balansstrategier, i form av posturalt svaj, påverkas av en utmanande virtuell miljö. Vi fann att balansen hos friska yngre personer påverkades av distraherande visuella inflöden, men också att yngre personer snabbt kan adaptera sig till den virtuella miljön. Vi har genomfört motsvarande studie av äldre personer, där vi fann att balansstrategierna hos äldre personer påverkades på samma sätt som hos yngre personer och att även adaptationen skedde snabbt hos äldre.

 

Eva Ekvall Hansson

Professor, Sjukgymnast
ÖNH-kliniken, SUS Lund

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This