Effekten av hyperbar oxygenbehandling hos patienter med käkbensnekroser. En prospektiv observations- och multicenterstudie.

Patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet uppvisar en stor känslighet för behandlingskomplikationer till följd av genomgången strålbehandling. Risker för svåra infektioner i käkarna ökar pga en nedsatt blodcirkulation i det bestrålade området ökar. Stora risker för benröta (osteoradionekros) och frakturer i ansiktsskelettet kan bli följden om insatt behandling inte räcker för att bota infektionen.

Vedertagen behandling vid osteoradionekros i käkarna är långvarig antibiotikabehandling och kirurgisk borttagning av infekterad och död kroppsvävnad. Trots täta kontroller och förnyade operationer kan osteoradionekrosen fortsätta att sprida sig i käkar och ansikte. I dessa fall kan större operationer med transplantation av andra kroppsdelar till ansiktet vara nödvändigt. Eftersom dessa operationer är mycket belastande för patienterna så letar vi efter andra alternativ.

 Klinisk erfarenhet och i tidigare studier pekar på att övertrycksbehandling med syrgas (bild) har en positiv effekt på läkningen, men ännu har inte detta kunnat bevisas i vetenskapliga studier. Effekten av baseras på en ökad tillväxt av blodkärl (angiogenes) vilket leder till bättre vävnadsmotstånd och bättre spridning av läkemedel till vävnader med nedsatt motståndskraft.

Denna studie kommer att följa patienter vid två svenska centra som behandlar patienter i övertryckskammare. Dessa, Skånes Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommer att jämföras med två andra centra, Uppsala och Umeå, där man inte erbjuder tryckkammarbehandling men i övrigt behandlar med samma metoder. Effekten kommer att studeras i ett kort (ett år) och i ett längre perspektiv (upp till fyra år) för att undersöka behandlingseffekten över tid. Projektet avser analysera ett relativt stort patientmaterial och förväntas ha stor klinisk betydelse för hela patientgruppen som behandlas med strålbehandling mot huvud och hals, men även för andra patientgrupper i behov av ett förbättrat vävnadsförsvar, som tex vid diabetessår. Resultatet av studien förväntas därför kunna användas på hela patientgruppen som behandlas för Huvud- och halscancer med strålbehandling. För patienterna kommer resultaten underlätta i terapival vid konstaterad osteoradionekros och förväntas även leda snabbare in i en behandling som ger bästa möjliga resultat. Resultaten kommer att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift och kommer därmed att göra studien användbar för patienter och vårdgivare i ett globalt perspektiv. Forskarteamet vill tacka Lions Skånes Forskningsfond för det generösa bidraget som möjliggör genomförandet av studien.

 

 

Martin Bengtsson

Käkkirurg, Med Dr. och verksam inom huvud- och halsonkologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This