Digital teknik kan öka förståelsen för
psykiatriska problem hos unga

Psykiatriska tillstånd är den främsta orsaken till sänkt livskvalitet hos barn och ungdomar. Mycket av dagens förståelse för tillstånden grundar sig på intervjuer och skattningsformulär där patienter får uppskatta hur de mått och haft det  under de senaste veckorna. Kunskapen om hur problemen upplevs och uttrycks i vardagen är liten.

Psykolog och med dr Matti Cervin erhöll år 2019 ett anslag från Lions forskningsfond Skåne för att utveckla metoder för att mäta hur psykiatriska symtom utspelar sig i vardagen. Metoden har byggts upp via Blåappen, som är en digital plattform som redan används inom Region Skåne och där patienter via sina smartphones kan besvara frågor. Forskningen går ut på att ungdomar
flera gånger per dag får besvara frågor om vad de tänker på, hur de mår och vad de gör.

Mattis mål är att forskningen ska bidra till ökad förståelse för hur barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd är hindrade i vardagen. Ett annat mål är att bättre förstå hur psykiatriska symtom hänger samman med andra faktorer och använda denna kunskap för att förbättra behandlingar. Matti har även använt medel från Lions forskningsfond Skåne för att initiera en studie där hjärnans sätt att bearbeta känslor undersöks och hur sådan
hjärnaktivitet hänger samman med psykiatriska symtom hos unga.

Matti Cervin

Knuten till Lunds Universitet 
Med.Dr, Leg psykolog

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This