Forskargruppen som ska genomföra studien, torsdagen den 18 juni 2020, eftersom den bara träffats på Zoom än så länge p.g.a. Covid-19.

Brukarstyrd inläggning för ungdomar med självskadebeteende och risk för suicid.
En kvalitativ studie för att optimera och standardisera interventionen.

Självskadebeteende och suicidförsök är vanliga symtom hos ungdomar som mår psykiskt dåligt och en av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar. Mer än 3 av 4 ungdomar som har kontakt med psykiatrin i Sverige har skadat sig själva de senaste 6 månaderna. Trots att problemet är vanligt och allvarligt saknas fortfarande rekommendationer för hur vården bäst ska hjälpa personer med återkommande självskadande och suicidalt beteende när de mår så dåligt att de riskerar att ta sina liv. Tidigare har det varit vanligt att man tvångsvårdat dessa ungdomar och vakat över dem dag och natt. Nu vet vi att den typen av vård riskerar att försämra självskadebeteendet långsiktigt och man försöker därför undvika tvångsvård och övervakning i mesta möjliga mån. Samtidigt vill vi skydda ungdomarna från att skada sig själva och ta sina liv.

Brukarstyrd inläggning (BI) har utvecklats som en lovande krisintervention för vuxna med självskadebeteende och risk för suicid. BI skiljer sig från vanliga inläggningar genom sitt fokus på att förebygga kriser och självskador. Med BI får individen genom ett kontrakt med den psykiatriska avdelningen tillgång till tidsbegränsade, strukturerade egeninläggningar. Målet är att erbjuda en trygg frizon med tillgång till kompetent personal, där individen ändå får behålla sitt självbestämmande och sin autonomi.

BI har preliminärt anpassats för ungdomar och implementerats i barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne där 24 individer nu har tillgång till metoden. Det övergripande målet med den aktuella studien är att undersöka hur BI fungerar för att kunna anpassa och standardisera metoden fullt ut för ungdomar. Vi vill också undersöka vilka delar av metoden som upplevs som effektiva och inom vilka områden de största effekterna verkar finnas av att få tillgång till metoden.

För att undersöka detta kommer vi att intervjua ungdomar som har möjlighet att använda metoden, deras närstående (tex föräldrar) och personal, dels de som arbetar på avdelningen som erbjuder BI men också de som är kontaktpersoner i öppenvården som känner ungdomarna under lång tid. Intervjuerna kommer att skrivas ut och analyseras av två oberoende forskare som letar efter gemensamma erfarenheter för att svara på forskningsfrågorna.

Sökande med forskargrupp önskar rikta ett stort tack till Lions Forskningsfond Skåne då anslaget gör att denna studie kan initieras och datainsamling påbörjas. Målet med studien är att kunna bidra till rekommendationer för hur ungdomar med självskadebeteende ska kunna hjälpas på ett effektivt och säkert sätt när suicidrisken är hög.

Westling, Landgren & Eberhard
Juni 2020

Sofie Westling

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This