Fysioterapi för spädbarn med akuta andningssvårigheter- en studie

Projektgrupp:
Sonja Andersson- Marforio, leg fysioterapeut, doktorand
Eva Ekvall Hansson, leg fysioterapeut, docent, huvudhandledare
Annika Lundkvist Josenby, leg fysioterapeut, biträdande handledare
Christine Hansen, Överläkare, Med Dr, biträdande handledare.

Bakgrund:
Akuta andningssvårigheter på grund av infektion är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggningar hos barn under 1 år. Barn med akuta andningssvårigheter har ofta ett ansträngt andningsarbete med mycket slem, orkar inte att äta själva och riskerar att få andningssvikt. I Sverige behandlas dessa barn ofta med fysioterapi enligt riktlinjer för behandling av cystisk fibros, dock utan att detta är vetenskapligt utvärderat.

Målsättning:
Den övergripande målsättningen med projektet är att undersöka om fysioterapi och lägesändringar underlättar situationen för spädbarn som vårdas inneliggande på grund av akuta andningssvårigheter. Vi vill också undersöka om inläggningar på barn- intensivvårdsavdelningen kan förebyggas samt om det föreligger några skillnader i effekt mellan fysioterapi och lägesändringar som genomförs av föräldrar.

Bilderna ovan visar olika metoder att arbeta med lägesändringat och fysioterapi för barn med akuta andningssvårigheter.

Bilder: Vertex Pharmaceuticals AB

Arbetsplan:
Projektet är en randomiserad, kontrollerad studie där spädbarn som läggs in på sjukhus med akuta andningssvårigheter ingår. Barnen ska vara födda i normal tid och utan kroniska hjärt- eller lungsjukdomar.
Barnen lottas till en kontrollgrupp, som behandlas med sedvanlig behandling eller en av två interventionsgrupper, där den ena gruppen får lägesändringar av föräldrar och den andra får lägesändringar med tillägget fysioterapi, som är rörelser som stimulerar till djupandning.

Betydelse:
Barn med akuta andningssvårigheter har ofta ett ansträngt andningsarbete med uttröttade andningsmuskler, orkar inte äta själva och riskerar att få sviktande andningsförmåga. Detta kan kräva intensivvård eller annan högspecialiserad sjukvård med mycket insatser för barnet och stora kostnader för sjukvården. Mer kunskap om fysioterapi behövs för att kunna ge barnen den bästa behandlingen och skonsamt stöd under sjukhusvistelsen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This