Läkemedelsfel och associerade faktorer i utskrivningsformationer för äldre

Enligt WHO, sker läkemedelsfel och hälsorelaterade problem i samband med var tionde sjukhusvistelse. Läkemedelsfel kan leda till patientskada. Andelen läkemedelsfel och varierar stort i världen beroende på mätmetod och studiepopulation, från läkemedelsfel i över 10% av utskrivningsdokument i Australien till förekomst av minst ett fel i utskrivningsdokument för cirka 40 % av patienterna i studier från USA och Canada. En svensk studie påvisade 2005 i snitt två läkemedelsfel vid varje vårdövergång för äldre patienter med många läkemedel.

Uppemot hälften av alla läkemedelsfel är potentiellt skadliga. Utskrivningsinformation med läkemedelslista och -berättelse är den enda läkemedelsinformationen som primärvården i Skåne får efter en patients sjukhusvistelse, varför korrekt sådan är av yttersta vikt för välfungerande vårdövergångar. Många studier saknar fokus på äldre, vilka har störst risk för återinläggning och dåliga utfall efter sjukhusvård.

Målet med den aktuella studien är därför att undersöka andelen läkemedelsfel i ca 1000 utskrivningsinformationer för äldre patienter samt vilka organisatoriska, vårdspecifika och patientspecifika faktorer som påverkar dessa fel. En stor andel av den skada läkemedelsfel orsakar skulle kunna förhindras, med minskade hälso- och sjukvårdskostnader och lidande för våra patienter som följd. Detta kräver dock mer kunskap om aktuell förekomst och typ av läkemedelsfel liksom associerade riskfaktorer och läkemedelsgrupper. Genom att identifiera dessa nyckelfaktorer kan målinriktade insatser genomföras för att förbättra läkemedelssäkerheten för äldre i vårdövergångar.

 

Gabriella Caleres

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This