Har omega-3 fettsyror antidepressiv effekt hos patienter med depression och tecken på inflammation?

Depression är en folksjukdom där nuvarande behandlingar är otillräckliga. Ökad inflammation är kopplat till depression och ämnen med anti-inflammatoriska egenskaper kan ha antidepressiv effekt.

Resultat från kliniska prövningar har varit spretiga vilket troligen beror på att individer med depression utgör en stor och heterogen grupp där många olika mekanismer orsakar och vidmakthåller symptom. Ökad inflammation i blodprover kan vara kopplat till bättre antidepressivt svar på anti-inflammatoriska substanser. Man skulle därför kunna selektera deprimerade patienter, a priori, på basen av blodprov och behandla dessa patienter med ”inflammatorisk depression” specifikt och med anti-inflammatoriska substanser. Detta skulle vara ett genombrott för psykiatrin då man hittills inte kunnat visa att en viss behandling är mer effektiv i en specifik undergrupp av patienter jämfört med en annan. Huvudsyftet med vår studie är att testa om ett sådant förfarande är meningsfullt och effektivt vid depression.     

Eikosapentaensyra (EPA) är en Omega-3 fettsyra med anti-inflammatoriska egenskaper. En ny studie från en grupp i USA visade att EPA har antidepressiv effekt, men endast hos de deprimerade individer som visade tecken på låggradig inflammation i blodprover. Detta baserades dock på efterhandsanalyser och av ett litet material.

Syftet med vår studie är att testa om EPA är bättre vid vissa typer av depression. Vi inkluderar en grupp deprimerade patienter med tecken på inflammation i blodprov och en grupp utan tecken på inflammation. Båda grupperna behandlas med 2g EPA/dag som tillägg under 8 veckor. Läkaren som bedömer patientens depression vet inte om de har höga eller låga inflammationsprover. Primärt utfallsmått är förändring av depressiva symptom. Hypotesen är de patienter med inflammation kommer ha bäst nytta av behandlingen.

Depression är efter hjärtsjukdom den starkast bidragande faktorn till sjukdomsbörda. Det finns idag inga metoder för att förutspå effektivitet för en specifik antidepressiv behandling. Många patienter blir ej hjälpta fullt ut med dagens behandlingar. Vi är de första som testar om vissa deprimerade patienter svarar bättre på en specifik behandling än andra. Patientnyttan är tydlig; om vi kan bekräfta vår hypotes kan man för första gången erbjuda skräddarsydda psykiatriska behandlingar, vilket skulle vara ett genombrott.

 

Daniel Lindqvist, Docent, ST-läkare
Klara Suneson, Doktorand, Underläkare
Åsa Westrin, Docent, Överläkare

Från vänster: Åsa Westrin och Daniel Lindqvist

Klara Suneson
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This