Screening för förmaksflimmer i primärvården

Ett projekt som finansieras bla av Lions Forskningsfond Skåne

 Introduktion

Andelen personer med förmaksflimmer och andra arytmier ökar i takt med dels en ökande befolkningsmängd dels med att antalet äldre ökar. Förekomsten av förmaksflimmer i Sverige är 3-4% men har en tydligt ökande förekomst med stigande ålder (ca 10% för personer 80+år).

Förmaksflimmer ger en tydligt ökad risk för såväl stroke och demenssjukdom, och kan på sikt även leda till hjärtsvikt. Det är därför viktigt att tidigt identifiera personer med förmaksflimmer för att kunna sätta in korrekt medicinsk behandling och förhindra allvarliga komplikationer. Speciellt viktigt är detta för patienter med utan symtom på sitt förmaksflimmer, som utan screening inte upptäcks och kunnat erbjudas adekvat behandling. Dock är det i nuläget oklart vilka screeningmetoder för förmaksflinner som är mest effektiva, både ur ett medicinskt perspektiv som ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Om primärvården skulle kunna arbeta förebyggande med enkla screeningmetoder (t.ex. pulsregistrering) som rutin för patienter över 65 år, kan ses ge stora vinster för folkhälsan.

 Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka effekterna av pulsregistrering som screeningmetod (tidig upptäckt) för förmaksflimmer inom primärvården.

 Metod

Screening för förmaksflimmer för patienter 65 år och äldre, planeras som screening i samband med  besök hos distriktsköterska/sjuksköterska på vårdcentral. Datainsamlingen kommer göras av 1-2 distriktssköterskor (DSK) per vårdcentral. Samtliga patienter som är 65 år och äldre som söker till distriktssköterskemottagning (oavsett sökorsak) tillfrågas om deltagande i studien, om de bokas in till DSK som ansvarar för datainsamling till studien.  Vid samtliga besök genomförs screening genom dels pulskontroll dels tum-EKG. Dessutom samlas även andra mätvärden in (t.ex. läng, vikt, sökorsak) och uppgift kring tidigare sjukdomar, ålder, läkemedelsbehandling inhämtas via patientens journal.

 Studiens betydelse

Uppskattningsvis är i dag 300 000 svenskar drabbade av förmaksflimmer, och ungefär var tredje person med förmaksflimmer har sjukdomen utan att veta om det. Då ett obehandlat förmaksflimmer signifikant ökar risken för att drabbas av framförallt stroke, hjärtsvikt och demens är det viktigt med screening och tidiga medicinska insatser. Screening för förmaksflimmer i primärvården skulle nå troligtvis kunna identifiera ett flertal oupptäckta fall, och på sikt minska andelen som insjuknar i följdsjukdomar. Dock måste screeningmetoderna först utvärderas för att kunna bedöma hur effektiva de är. Om screening med enbart pulskontroll skulle visas vara ett tillräckligt sensitivt instrument finns mycket att vinna, både för folkhälsan och ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Projektansvarig: Ulf Jakobsson, Distriktssköterska/Professor Centrum för Primärvårdsforskning, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Translate »

Pin It on Pinterest