Visionen med Österlenprojektet är att tillgodose en god vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Vi ska som en baslinje-undersökning genomföra en granskning av journaler från 100-200 avlidna patienter i Simrishamns kommun för att ta reda på hur den palliativa vården ser ut de sista sex månaderna i livet för medborgarna. Vi vill titta på ålder, kön, antal kroniska sjukdomar, socialt nätverk, uppgifter om dödsögonblicket (plats och ansvariga vårdgivare), vårdkontakter/vårdflöde sista sex månaderna i livet, data från palliativregistret om sista veckan, läkemedelshistorik, dokumenterade medicinska vårdplaner, uppgifter om informerande samtal med patient och närstående kring deras önskemål och prioriteringar dokumenterade.

 I syfte att förbättra vården vill vi genomföra en utbildningssatsning kopplat till ett beslutsstöd utvecklat från Palliativt Utvecklingscentrum i Lund för att identifiera patienter med palliativa vårdbehov och tillhandahålla evidensbaserad god vård. Beslutsstödet kommer att införas som en del i Region Skånes nya journalsystem men för att kunna användas på ett optimalt sätt krävs en utbildningsinsats som inte enbart handlar om själva vården utan framförallt om att tillgodogöra sig ett palliativt förhållningssätt med en helhetssyn på människan och dennes behov och att förstå när livets slut närmar sig. Vi kommer att utveckla ett innovativt IT-baserat pedagogiskt hjälpmedel för att all personal ska kunna få tillgång till denna kunskap, s k e-learning.

Förväntade effekter och resultat:

Arbetet i de två delprojekten kommer till viss del att bedrivas parallellt. Journalgranskningen initieras omgående och arbetet med e-learning påbörjas likaså vid projektstart. Vi bedömer
att båda projekten kan genomföras under 1-1,5 år.

Projektens karaktär gör att det mycket snabbt kan få spridningseffekter lokalt men också regionalt och nationellt.

Vi tackar Lions Forskningsfond Skåne:

Med avstamp i anslaget från Lions Forskningsfond Skåne som vi erhöll 2017 har Österlenprojektet kommit igång bra. Vi har därefter kunnat ansöka om och beviljats medel från andra anslagsgivare för det projekt som vi nu benämner

”Palliativ vård utan gränser –
en gemensam vision för en bättre, tryggare och ett mer medkännande slut på livet”.

Med vårt nya bidrag från Lions Forskningsfond Skåne i år kan vi nu ytterligare kartlägga
hur den palliativa vården ser ut i Simrishamn och utveckla ett nytt kompetensstöd för vårdpersonalen.

Translate »

Pin It on Pinterest