Victoria Larsson och undertecknad fick 2016 forskningsmedel för att genomföra en av delstudierna till Victorias avhandling. Hon disputerade i september 2018 med avhandlingen ”Living with Lewy body dementia”. Sjukdomen är inte botbar och leder till förtidig död men man kan ändå bidra till att livskvaliteten ökar. Olika aspekter på detta behandlas i Victorias studier. De två första studierna utvärderade resultat från en läkemedelsbehandlingsstudie (memantin) och visade att sömnproblem i form av ”vilda utåtagerande drömmar” minskade och den skattade livskvaliteten ökade hos de som fått memantin i jämförelse med de som fått placebo. Den tredje studien var den som Lions stödde och den visade att kolsyrad dryck

motverkade de försämrade sväljningsrörelser som Lewy body patienter visat sig ha och fick maten att passera ner i magsäcken istället för att fastna. Risken när mat fastnar i matstrupen är att vätska ovanför sas rinner över och hamnar i luftstrupen och lungorna, där den riskerar att orsaka sk aspirationspneumoni eller kemisk lunginflammation, som i sin tur kan leda till döden. Detta är ett väldigt enkelt och lättillgängligt sätt att minska denna risk. I det fjärde arbetet visade Victoria att Lewy body patienternas liv förkortas av sjukdomen.  I det sista arbetet intervjuades patienter själva om hur de uppfattade sin livskvalitet. Trots i vissa fall avancerad sjukdom kunde de väl redogöra för sina uppfattningar på grund av en bättre bevarad intellektuell förmåga än vad man vanligen ser hos andra personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom). Hur de hanterade sin livssituation berodde på självkänslan, coping och bemötandet från omgivningen. En viktig aspekt var att kunna visa att de kunde svara och uttrycka sig om de fick tillräcklig tid.

Sammanfattningsvis gav avhandlingens studier viktiga pusselbitar i omhändertagandet av Lewy body patienterna;
1. Läkemedlet memantin kan hjälpa både sömn och livskvalitet (via global förbättring),
2. Kolsyrad dryck förbättrar sväljningsförmågan,
3. Lewy body sjukdomen i sig är allvarlig och förkortar livet och
4. Ett gott bemötande där man ger patienterna tid att uttrycka sig är viktigt för en så god livskvalitet som möjligt.

Arbetet med kolsyrad dryck har fått mycket uppmärksamhet på det praktiska planet och många boenden har börjat servera kolsyrad dryck rutinmässigt. Fördelen är ju att det är både receptfritt och inte kräver någon sk diagnos!

 

Elisabet Londos, överläkare, professor, 20190722.

Translate »

Pin It on Pinterest