Inflammatorisk depression

Depression är en folksjukdom där nuvarande behandlingsmöjligheter ofta är otillräckliga. Kostnaderna för samhället är höga och lidandet för patienter och anhöriga är påtagligt varför nya och mer specifika behandlingar behövs. Vår forskargrupp och andra har visat att deprimerade patienter, på gruppnivå, har högre nivåer av inflammatoriska ämnen i blod och ryggvätska. Det finns också studier som talar för att inflammation faktiskt kan orsaka depression och att det inte bara är ett bifynd. Två viktiga och för närvarande olösta frågor inom detta forskningsområde är:

  1. i) Vad är orsaken till den låggradiga inflammation som man kan se vid vissa typer av depression?
  2. ii) Kan man förbättra depressionssymptom om man minskar inflammationen med olika typer av behandlingar?

Alla deprimerade patienter uppvisar inte tecken på inflammation, och inflammation är heller inte specifikt för depression. Vår hypotes, som stärks av tidigare studier, är att det finns en undergrupp av depression som har en inflammatorisk komponent. Vi tror att det skulle kunna vara meningsfullt att identifiera denna typ av depression och behandla dessa patienter på ett specifikt sätt för att minska inflammationen och därigenom förbättra symptomen.

Vi driver nu två behandlingsstudier som båda syftar till att undersöka om ”inflammatorisk depression” kan behandlas på ett specifikt sätt med anti-inflammatoriska medel. I den första studien undersöker vi om tillägg av omega-3 fettsyror har antidepressiv effekt hos patienter med tecken på låggradig inflammation. I den andra studien testar vi om probiotika (kosttillskott med levande bakterier) kan vara effektivt vid “inflammatorisk depression”.

Vi hoppas att resultaten från våra studier ska göra så att man i framtiden kan erbjuda skräddarsydda behandlingar inom psykiatrin. Detta skulle vara ett genombrott i kliniken och hjälpa många drabbade och deras anhöriga.

Daniel Lindqvist

Medical Sciences, Psychiatry

Lund University

.

Translate »

Pin It on Pinterest