Kognitiva och psykosociala sena komplikationer efter strålbehandling mot huvudet för barndomsleukemi

Projektrapport Lions Forskningsfond

Cecilia Follin 19690131

VO Onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tel:046-176060

Cecilia.follin@med.lu.se

Forskningsmedel från Lions på 250.000 kr för projektet:

Kognitiva och psykosociala sena komplikationer efter strålbehandling mot huvudet för barndomsleukemi

Tilldelade froskningsmedel har använts till

MRI undersökningar; 60 x 3000 kr = 180.000 kr

Lön Forskningssjuksköterska; 70.000 kr

M

MR

 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste barndomscancern och utgör 25% av all cancer som inträffar i barndomen. Under de senaste fyrtio åren har långtidsöverlevnaden efter cancer hos barn och ungdomar ökat från 5 % till 80 % idag. I takt med att överlevnaden så dramatiskt ökat har det inneburit att vi har en ny och växande population av långtidsöverlevare. Sena komplikationer, medicinska såväl som psykosociala, efter behandling med skallbestrålning och cytostatika i barndomen har blivit ett växande problem. De sena biverkningarna kan bli märkbara 10-30 år efter avslutad behandling för barncancer.

Med fördjupade kunskaper om ALL överlevarnas kognitiva funktionsnedsättning kopplat till hur strålbehandling påverkar hjärnans funktion och nervbanestruktur kommer vi att kunna utforma skräddarsydda stödprogram för överlevarna. De nya kunskaperna relateras till överlevarnas psykosociala situation så som utbildning, arbete och vardagliga aktiviteter så att vi kan utveckla en beredskap hos Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Socialförvaltning. Det förutsätter att olika yrkesgrupper och verksamheter samordnar sina insatser på ett effektivt sätt då resurserna i dag blir alltmer begränsade. Ett multidiciplinärt team, med en sjuksköterska som koordinator, kommer att kunna erbjuda överlevarna ett samordnat psykosocialt stöd inkluderande praktiska hjälpmedel som t.ex stöd för minnet, datoriserade kognitiva träningsprogram samt program för fysisk aktivitet som är skräddarsydda för dem. Vi avser också att samordna insatserna mellan sjukvård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Detta kommer leda till en förbättring av omhändertagandet av denna unga population, med ca 30 år kvar av arbetslivet, genom en effektiv och korrekt handläggning.

Genom en detaljerad kunskap om vilka specifika områden och nervbanor i hjärnan som är påverkade hos ALL överlevarna kommer vi att ha fördjupad kunskap om strålbehandlingens negativa effekt på hjärnan.  Med denna kunskap kan man utveckla olika skydd av hjärnan på de barn som måste strålbehandlas i dag, som t.ex nedkylning, farmakologiskt skydd eller mekaniskt skydd.

Studiens resultat har publicerats i vetenskapliga tidskrifter

Follin C, Svärd D, van Westen D et al. White matter impairment associated to neurocognitive dysfunction in childhood leukemia survivors treated with cranial radiotherapy – a diffusional kurtosis study. Radiotherapy and Oncology 2018. Under revisison.

 

 

Follin C, Fjalldal S, Svärd D, van Westen D, Gabery S, Petersen Å, Lätt J, Erfurth EM. Microstructure alterations in the hypothalamus in cranially radiated childhood leukemi asurvivors but not in craniopharyngeoma patients unaffected by hypothalamic damage. Clinical endocrinology 2017;1-8.

 

Pålsson A, Malmström M, Follin C. Childhood leukaemia survivors´ experiences of long-term follow-ups in an endocrine clinic – A focus-group study. European J Oncol Nursing 2016

 

Follin C, Erfurth EM, Johansson A, Lätt J, Sundgren P, Österberg K, Spulber G, Mannfolk P, Björkman-Burtcher I. Impaired brain metabolism and neurocognitive function in childhood leukemia survivors despite complete hormone supplementation in adulthood. Psychoneuroendocrinology 2016;73: 157-165

 

Follin C & EM Erfurth. Long-term Effect of cranial radiotherapy on pituitary-hypothalamus area in childhood acute lymphoblastic leukemia survivors. Curr Treat Options Oncol. 2016;17:50

 

Follin C, Gabery S, Petersén Å, Sundgren P, Björkman-Burtcher I, Lätt J, Mannfolk P, Erfurth EM. Associations between metabolic risk factors and the hypothalamic volume in ALL survivors treated with CRT. PLOS ONE 2016 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This