Dag Lundberg, professor emeritus, ordförande i Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne

Definition
Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid. Den omfattar studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller vävnad). Forskningen ska ha en hög grad av patientnytta, d v s leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa samt optimering av samhällets gemensamma resurser.

(Dag Lundberg, professor emeritus, ordförande i Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne)

Malmö Offspring Study den första befolkningsstudien som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus på bla diabetes, Hjärt- kärlsjukdom, demens och cancer. Barn & barnbarn till dem som var med i Malmö Kost Cancer som nu undersöks. Ska ge information om hur sjukdomar sprids inom familjerna inte bara via genetisk arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor.

GÅS, Gott åldrande i Skåne en unik, pågående befolkningsstudie som ska lära oss att förstå vad som påverkar de äldres hälsotillstånd.

Syftet med studien Gott Åldrande i Skåne är att i en befolkningsundersökning få kunskap om och följa:
Normalt åldrande, Funktionsförmåga, Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer, Äldres hälsa och livssituation, Behov av vård och omsorg

Dessutom vill man förbättra kunskapen om hur vård och omsorg för äldre fungerar. Denna studie avser att på individnivå studera vård- och omsorgskonsumtion i några kommuner (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad) och i Region Skåne.
Avsikten är att studera fördelning av vård hos och mellan de olika huvudmännen samt studera vård- och omsorgskonsumtion över tid. Samtliga äldre personer över 65 år som har lämnat samtycke och som har varaktig vård och omsorg ingår i studien.

Teddy typ 1 diabetes hos barn. Forskare från 4 länder Sverige, USA, Finland & Tyskland. Barnets ärftliga risk för typ 1 diabetes bestäms, och därefter följs barn med ökad risk upp till 15 års ålder för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att vissa barn först utvecklar antikroppar mot sna betaceller och först därefter får typ 1 diabetes.

Diabetesvård i hemlik miljö på prov i Lund. Barn som insjuknar i diabetes är inlagda i snitt mellan 2-3 veckor. Insulin ska ställas in i förhållande till barnets mat, aktivitet och infektioner. Blodsockerkontroll är viktigt. Hela familjens liv ställs om. Denna studie jämför vård på sjukhuset med vård hemma. Resultat: Föräldrarna är mer nöjda med vård som utgår från hemmet än de familjer som fått vård på sjukhus. Vårdkostnaden är dessutom 27% lägre i den hembaserade vården.

Havandeskapsförgiftning kan hävas med läkemedel Stefan Hansson, gynekolog med en preklinisk forskningsbakgrund. Har i en laboratoriestudie tillsammans med Bo Åkerström Tagit fram en ny diagnosmetod för tidig upptäckt av risk för havandeskapsförgiftning. Nu arbetar man med att ta fram ett läkemedel som ska förhindra att havandeskapsförgiftningen bryter ut.

Våt AMD – Age-Related Makular Degeneration med injektion av anti-VEGF varannan månad 2-6 ggr och i de flesta fall både stoppa synnedsättning och få tillbaka en del synskärpa. Dessa patienter blev tidigare blinda. Detta är ett myckett bra exempel på hur labforskning kommer ut i vardagsklinik.

 

Stöd patientnära forskning

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This