Fysioterapi för spädbarn med akut luftvägsinfektion

Bakgrund:
Akuta andningssvårigheter på grund av virusinfektion är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggningar hos barn under 1 år. Barn med akuta luftvägsinfektioner har ofta ett ansträngt andningsarbete med mycket slem, orkar inte att äta själva och riskerar att få andningssvikt. I Sverige behandlas dessa barn ofta med fysioterapi enligt riktlinjer för behandling av cystisk fibros, dock utan att detta är vetenskapligt utvärderat.

Målsättning:
Den övergripande målsättningen med projektet är att undersöka om fysioterapi och lägesändringar underlättar situationen för spädbarn som vårdas inneliggande på grund av akuta luftvägsinfektioner. Vi vill också undersöka om inläggningar på barn- intensivvårdsavdelningen kan förebyggas samt om det föreligger några skillnader i effekt mellan fysioterapi och lägesändringar som genomförs av vårdpersonal.

Arbetsplan:
Projektet är en randomiserad, kontrollerad studie där spädbarn som läggs in på sjukhus med akuta luftvägsinfektioner av exempelvis RS-virus ingår. Barnen ska vara födda i normal tid och utan kroniska hjärt- eller lungsjukdomar.
Barnen lottas till en av tre grupper: 1. Kontrollgrupp som enbart behandlas med sedvanlig vård utan extra lägesändringar och rörelser. 2. Interventionsgrupp som får sedvanlig vård och ett tillägg av lägesändringar som utförs av vårdpersonal och föräldrar 3. Interventionsgrupp som får sedvanlig vård och ett tillägg av utökade rörelser av fysioterapeut och föräldrar.  Tilläggen syftar till att stimulera till fysisk aktivitet och djupandning.

Betydelse:
Barn med akuta luftvägsinfektioner har ofta ett ansträngt andningsarbete med uttröttade andningsmuskler, orkar inte äta själva och riskerar att få sviktande andningsförmåga. Detta kan kräva intensivvård eller annan högspecialiserad sjukvård med mycket insatser för barnet och stora kostnader för sjukvården. Mer kunskap om fysioterapi behövs för att kunna ge barnen den bästa behandlingen och skonsamt stöd under sjukhusvistelsen.


Bilderna ovan visar olika metoder att arbeta med lägesändringar och fysioterapi för barn med akuta luftvägsinfektioner.

Projektgrupp:
Sonja Andersson- Marforio, leg fysioterapeut, doktorand
Eva Ekvall Hansson, leg fysioterapeut, docent, huvudhandledare
Annika Lundkvist Josenby, leg fysioterapeut, biträdande handledare
Christine Hansen, Överläkare, Med Dr, biträdande handledare.

Translate »

Pin It on Pinterest