Blodprovsbaserat screeningtest för kolorektalcancer, Epipol

 Tjock och ändtarmscancer är den tredje vanligaste maligna sjukdomen i Sverige och den andra vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Det är välkänt att polyper i tjock och ändtarm är förstadium till cancer och endoskopisk polypektomi (avlägsnande av polyper vid kameraundersökning av tjock och ändtarm) har därför visats reducera både cancer-relaterad sjuklighet och dödlighet. Det tar ca 10-15 år för en polyp att utvecklas till cancer och denna relativt långsamma process skapar en lucka där utvecklingen till cancer kan förhindras genom endoskopisk polypektomi. Varken polyper eller tidig kolorektalcancer ger i vanliga fall några symtom och screening är därför motiverad och rekommenderad. Problemet är att följsamheten till screening, både med koloskopi och med avföringsprov (F-HB), vilka är de två huvudmetoderna för screening, är mycket låg. Vid screening med avföringsprov vilket globalt sett är det mest använda alternativet, missas oftast polyper då denna metod framförallt fångar upp patienter med cancer.

 I detta projekt ämnar vi att lägga grunderna för ett blodprovsbaserat screeningtest för polyper och cancer i tjock och ändtarm. Det är välkänt att följsamheten i screeningsammanhang är högre för blodprov jämfört med avföringsprov. Förhoppningen är också att detta test kan förutspå förekomsten av både polyper och cancer. Vinsterna av at kunna identifiera patienter som har polyper och därigenom koloskopera och endoskopiskt avlägsna polyperna är mycket stor. På så sätt kan utvecklingen till cancer förhindras. Att diagnostisera patienter med tjock och ändtarmscancer i tidigt stadium är också helt avgörande för prognosen och chansen att kunna bota patienten ökar dramatiskt om cancern upptäcks i de tidiga stadierna. I aktuellt projekt kommer vi analysera mikroRNA som har visats styra många funktioner i de mänskliga cellerna, i blod och vävnadsprover från patienter med frisk slemhinna, polyper och cancer. Vår förhoppning är att vi kommer få fram en mikroRNA profil i blodprovet som stämmer överens med dessa tre grupper och att detta test skall användas som screening för polyper och cancer i tjock och ändtarm.

 Projektet genomförs med anslag från bl.a. Lions Forskningsfond Skåne

 

 

Carl-Fredrik Friman

Specialistläkare  Kirurgi

SUS Malmö

.

Translate »

Pin It on Pinterest