Vi erhöll forskningsanslag från Lions Forskningsfond Skåne 2017 för projektet:

Tidig kontakt med palliativ vård vid symtomlindrande cytostatikabehandling.

 Palliativa enheter har specialkunskaper inom smärt- och ångestlindring och att vårda patienter med icke botbara cancersjukdomar. En palliativ enhet har därför en god möjlighet att underlätta livet för en svårt sjuk patienter och deras anhöriga. Idag blir en patient, i Sverige, ansluten till palliativa vården först i livets slutskede dvs veckor till några månader innan patienten dör. Det finns dock utländska studier som har visat att en tidig anslutning till palliativ vård, redan när patienten får sin diagnos, förbättrar livskvalitén hos patienten.

Vi har i vår studie undersökt och jämför två grupper av cancerpatienter: en grupp patienter med cancer som ansluts tidigt till palliativ vård och en annan grupp patienter med cancer som ansluts i livets slutskede. Vi studerar skillnaderna i livskvalitén mellan dessa två grupper av patienter men vi jämföra även livskvalitén hos patientens närmaste anhörig i de båda grupperna. Vi studerar om det finns några skillnader i hur länge patienterna lever i de båda grupperna, om det finns några skillnader i hur mycket (cytostatika) cellgifter som ges och hur mycket smärt- och ångestlindrande läkemedel som patienter behöver i de båda grupperna.   

Studien påbörjades december 2014. Vi har nu anslutit nästan alla patienter (92 av planerade 108 stycken) till studien men vi räknar med att studien är färdig först i början av 2020. Resultaten på studien skall då sammanställas och analyseras. Därefter skall vi skriva flera artiklar kring våra resultat och publicera dessa i en medicinsk tidskrift.

Vi har även anställa en yngre cancerläkare, Anders Ekström, som doktorand. Anders kommer att sammanställa resultaten på denna studie tillsammans med oss handledare. Det är tänkt att Anders skall skriva en doktorsavhandling på resultaten från denna studie.

Vi tackar igen för den förtroende, uppmuntran och bidrag vi fått från er på Lions Forskningsfond Skåne

Mikael Segerlantz, läkare på den Palliativa enheten i Lund,
Anders Ekström, ST-läkare i onkologi i Karlskrona-Lund och doktorand,
Eva Brun läkare på Onkologiska kliniken i Lund.

Translate »

Pin It on Pinterest