Österlenprojektet

Rapport

2019-09-11, Carl Johan Fürst, Palliativt Utvecklingscentrum, Lund

Integration av vården – ”sömlöst”

För patienten i livets slutskede är en sömlös integration mellan olika vårdgivare av största vikt. Vi vill utöka det till att också gälla mellan vården och samhället i stort. För att uppnå dessa långsiktiga mål har en samarbetsgrupp med representanter från Simrishamn kommun, primärvård, specialiserad palliativ vård, Simrishamns sjukhus, Palliativt Utvecklingscentrum och den ideella organisationen ”Stiftelsen Hospice Österlen” etablerats. Denna grupp har organiserat offentliga möten med vårdpersonal, politiker, och medborgare för diskussion rörande palliativ vård. Gruppen är utsedd till styrgrupp för projektet och har träffats regelbundet sedan projektstart.

Ökad kompetens i palliativ vård

En sjuksköterska har varit projektanställd för att hålla kontakt med olika vårdenheter inom kommun och sjukvård i Simrishamns och har inventerat hur palliativregistret används av de olika vårdgivarna. Uppföljning av resultat i palliativregistret görs fortlöpande. Flertal utbildningstillfällen har genomförts på sjukhuset, i kommunen och primärvården. En närståendeenkät skickas ut till närstående ca 6 veckor efter dödsfallet för att kartlägga närståendes behov och stöd under sjukdomstiden. Ett strukturerat utbildningsprogram i palliativ vård för alla vårdgivare håller på att utvecklas.

 

Ett stödjande och medkännande samhälle kring sjuka, äldre och de närstående

I projektet understöds civilsamhällets samhällsengagemang för vården av patienter i livets slutskede och deras närstående. Syftet är att informella och formella nätverk och organisationer inom vården ska kopplas samman med allmänhetens engagemang. Vi har genomfört aktiviteter riktade till allmänheten för information och diskussion om frågor inför livets slutskede och döden. Exempelvis har så kallade dödskaffer har varit uppskattade inslag.

Fortsatt utveckling av projektet

Med avstamp i anslaget från Lions har projektet kommit igång. Vi har därefter kunnat ansöka om och beviljats medel från andra anslagsgivare för det projekt som vi nu benämner ”Palliativ vård utan gränser – en gemensam vision för en bättre, tryggare och ett mer medkännande slut på livet”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest