Vård som ges enligt strukturerat omhändertagande av äldre (på engelska CGA, Comprehensive Geriatric Assessment) har många fördelar för den äldre patienten och studier utgående från sjukhus har visat goda resultat gällande livskvalitet och sjukvårdsbehov, men detta har inte vidare undersökts i kommunal hemsjukvård, dvs. den vård som bedrivs i den äldre patientens hem efter utskrivningen från sjukhuset.  Detta projekt syftar till att undersöka om ett CGA baserat arbetssätt kan införas i primärvård och kommunal hemsjukvård och vilka vinster detta kan innebära både för den enskilde patienten och för vården i stort.

Translate »

Pin It on Pinterest