FORSKNINGSRAPPORT

 Immunmodulerande behandling vid reumatisk sjukdom – effekter på gastrointestinalkanalen

 Undertecknad beviljades 2016 medel från Lions Forskningsfond Skåne för att studera interaktioner mellan behandling av ledgångsreumatism och bakteriefloran i tarmkanalen.

Det beviljade anslaget har möjliggjort att den planerade studien har kunnat genomföras och att den sista patienten (nr 72) nu inkluderats. Studien har genomförts som en integrerad del i det kliniska omhändertagandet av patienter med ledgångsreumatism vid Reumatologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Samtliga inkluderade patienter har lämnat avföringsprov i samband med behandlingsstart av immunmodulerande läkemedel. Utav dessa har 54 även lämnat ett uppföljande avföringsprov i samband med återbesök, cirka 3 månader senare.

Proverna har studerats med modern mikrobiologisk teknik avseende tarmflora. Undersökningarna har varit tekniskt av god kvalitet i 125 utav 126 prover.

Studien har resulterat i ett manuskript som ännu ej är publicerat. Där rapporterar vi om förutbestämda utfallsmått vilka beskrivits på https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03775824 .

  • Vi har, med Forskningsfondens hjälp, kunnat pröva tidigare hypoteser om att tarmfloran är förändrad vid ledgångsreumatism.
  • Vi har, med Forskningsfondens hjälp, uppgifter om hur tarmfloran förändras vid framgångsrik behandling av ledgångsreumatism.
  • Vi har, med Forskningsfondens hjälp, uppgifter om hur tarmflorans sammansättning kan påverka och prediktera effekten av olika antireumatiska behandlingar.

 Undertecknad och kollegor vill tacka för Forskningsfondens förtroende och bidrag och ser fram mot att under närmsta året få möjlighet att offentliggöra resultaten ovan i en vetenskaplig publikation.

Lund 31 oktober 2019

Kristofer Andréasson

Translate »

Pin It on Pinterest